Co to jest ubezpieczenie NNW?

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Przedmiotem umowy ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na rozstroju zdrowia lub uszkodzeniu ciała, powodujący stały uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć. Poza tym z ubezpieczenia NNW mogą być zwrócone koszty ratownictwa. Ubezpieczenie grupowe może wiązać się z uprawnieniami dla członków rodzin ubezpieczonego. Może przysługiwać im świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku. Warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń (OWU), w których to dokładnie sprecyzowano czy ochroną są objęte wypadki spowodowane na terenie Polski czy za granica. Istnieją także różnego rodzaju wyłączenia.

Ubezpieczenie NNW pracownika

Na rynku świadczeń ubezpieczeniowych znaleźć można bardzo zróżnicowane oferty ubezpieczenia NNW pracownika. Niektóre mają charakter jednolity, w innych możemy wybrać różne opcje. W obydwóch przypadkach świadczenia możemy wzbogacić o dodatkowe ryzyka i świadczenia. Wybierając ubezpieczenie warto sprawdzić jakie są korzyści w danej ofercie. Czasem warto zapłacić więcej, ale mieć większą ochronę.

Jakie są świadczenia w ubezpieczeniu NNW?

W większości ofert ubezpieczycieli znajdują się poniżej wymienione świadczenia: świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (uszczerbek całkowity lub częściowy), świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego, świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmieci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, których przyczyną był: zawał serca, udar mózgu, paraliż (tu należy uważać ponieważ często za te świadczenia należy dodatkowo zapłacić) zwrot kosztów ratownictwa.

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe wypłacane z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków to: przy uszczerbku całkowitym i w przypadku śmierci – pełna suma ubezpieczenia, w przypadku uszczerbku częściowego – świadczenie proporcjonalne do stopnia inwalidztwa – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający wysokości procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Suma ubezpieczenia

Wysokość sumy ubezpieczenia ma wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania. Oznacza to, że im wyższa suma zostanie określona w umowie, tym większa będzie suma ubezpieczenia.

You might also likeclose